About: http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/act/1990/564-1990/expression/cz/act/2003/181-2003/cs   Goto Sponge  NotDistinct  Permalink

An Entity of Type : salt:Publication, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Title
 • Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství
Date Valid
frbr:realizationOf
http://linked.open...gy/odcs/htmlValue
 • http://purl.org/vocab/frbr/core# salt: ">http://salt.semanticauthoring.org/ontologies/sdo#">

  564

  ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o státní správě a samosprávě ve školství

  Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

  ČÁST PRVNÍ

  § 1

  Státní správu ve školství vykonávají

  a) ředitel školy, ředitel (vedoucí) předškolního zařízení nebo školského zařízení (dále jen „ředitel“),

  b) okresní úřady,

  c) školské úřady,

  d) Česká školní inspekce,

  e) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“),

  f) jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

  § 2

  Samosprávu ve školství vykonávají

  a) obec,

  b) kraj,<span class="poznamka-link" resource="footnote/1g"><sup>1g</sup>)</span>

  ČÁST DRUHÁ

  § 3

  Ředitel

  (1) Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.

  (2) Ředitel rozhoduje

  a) o odkladu povinné školní docházky,

  b) o dodatečném odložení povinné školní docházky,

  c) o osvobození od povinnosti docházet do školy,

  d) o osvobození od povinné školní docházky,

  e) o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout,

  f) o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol,

  g) o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích,

  h) o přestupu na jinou školu,

  i) o přerušení studia,

  j) o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol,

  k) o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,

  l) o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné výchovy a výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a školských zařízeních,

  m) o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování,

  n) o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole.

  (3) Ředitel může povolit zejména změnu studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

  (4) Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Obdobně může postupovat ředitel předškolního zařízení. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

  § 4

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností

  a) zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle § 8 odst. 2 pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 12 a předává jej krajskému úřadu,

  b) zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 12 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem podle § 12 odst. 5,

  c) připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle § 8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů ministerstva a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu,

  d) zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 12 pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí,

  e) shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 12 v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.

  Školský úřad

  § 5

  Vedoucího odboru krajského úřadu odpovědného za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v kraji, jmenuje a odvolává rada kraje<span class="poznamka-link" resource="footnote/1h"><sup>1h</sup>)</span> se souhlasem ministerstva. Vedoucí referátu okresního úřadu odpovědného za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v okrese jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu se souhlasem ministerstva.

  § 6

  (1) Orgán kraje v přenesené působnosti zpracovává a každé dva roky upřesňuje a zveřejňuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve svém správním obvodu (dále jen „dlouhodobý záměr“) a zpracovává a každoročně zveřejňuje výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji („výroční zpráva“). Orgán kraje v přenesené působnosti vychází při zpracování dlouhodobého záměru z dlouhodobého záměru ministerstva. Výroční zpráva obsahuje také informace o hospodaření kraje v oblasti předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Upřesněný dlouhodobý záměr v každém lichém roce a výroční zprávu za předchozí rok, schválené zastupitelstvem kraje, zasílá krajský úřad do 31. března ministerstvu.

  (2) Ministerstvo stanoví strukturu zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy.

  § 7

  Krajský úřad

  a) přijímá opatření na základě výsledků školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních,

  b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ředitele podle § 3 odst. 2 s výjimkou písmen c) a k),

  c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obce podle § 14 odst. 8 písm. a),

  d) rozhoduje o nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami,

  e) rozhoduje o osvobození žáků od povinnosti docházet do školy a o osvobození žáků od povinné školní docházky,<span class="poznamka-link" resource="footnote/1b"><sup>1b</sup>)</span>

  f) povoluje udělení výjimky při přijímání žáků ke studiu na středních školách,<span class="poznamka-link" resource="footnote/1c"><sup>1c</sup>)</span>

  g) vyjadřuje se k udělení výjimky při zřizování základních škol,<span class="poznamka-link" resource="footnote/1d"><sup>1d</sup>)</span>

  h) se souhlasem zřizovatele jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které jsou zřízeny podle § 14 odst. 2. Při jmenování vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a stanoviska rady školy, pokud je zřízena. Při opakované nedohodě zřizovatele s orgánem kraje rozhodne o jmenování nebo odvolání ministerstvo,

  i) rozhoduje o výjimkách, pokud jde o počet dětí ve třídě v mateřských školách,<span class="poznamka-link" resource="footnote/1e"><sup>1e</sup>)</span>

  j) dává souhlas ke slučování škol,<span class="poznamka-link" resource="footnote/1f"><sup>1f</sup>)</span>

  k) jmenuje a odvolává zkušební komise pro vykonání absolutoria a předsedy komisí pro maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky,

  l) plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které zřizuje podle § 16, pokud nemají právní subjektivitu,

  m) plní další úkoly vyplývající z jiných zákonů.

  § 8

  (1) Školský úřad sděluje souhlas obcím ke zřízení nebo zrušení předškolního zařízení, základní školy a školských zařízení jim sloužících.

  (2) Krajský úřad rozepisuje a přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením jim sloužícím, které jsou zařazeny do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen „síť“) zřizovaných a spravovaných kraji v samostatné působnosti, s výjimkou školských zotavovacích zařízení, finanční prostředky na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky a dále na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, a kontroluje využití takto přidělených finančních prostředků.

  (3) Krajský úřad rozepisuje a prostřednictvím rozpočtů obcí přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením jim sloužícím, které jsou zařazeny do sítě škol, zřizovaným a spravovaným obcemi, finanční prostředky na výdaje v rozsahu podle odstavce 2 a kontroluje jejich využití. Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností na území kraje. O rozpisu finančních prostředků podle věty první informuje krajský úřad příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

  § 9

  (zrušen)

  § 10

  (1) Školský úřad ekonomicky zabezpečuje předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizované církvemi nebo náboženskými společenstvími a zařazené do sítě škol a školských zařízení; kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky a provádí s nimi finanční vypořádání.

  (2) Školský úřad přiděluje soukromým školám zařazeným do sítě škol finanční prostředky.<span class="poznamka-link" resource="footnote/1"><sup>1</sup>)</span>

  § 11

  (1) Školský úřad na žádost školy nebo pedagogických pracovníků poskytuje odbornou metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům. Poskytuje konzultace v pracovněprávních vztazích a mzdových otázkách pracovníkům školství.

  (2) Školský úřad může na základě smlouvy s řediteli vykonávat pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení administrativní a technické činnosti.

  Ministerstvo

  § 12

  (1) Ministerstvo řídí výkon státní správy ve školství a vytváří podmínky pro realizaci cílů výchovy a vzdělávání.

  (2) Ministerstvo řídí předškolní zařízení, školy a školská zařízení ve věcech výchovy a vzdělávání.

  (3) Ministerstvo může zřídit a zrušit předškolní zařízení, školy a školská zařízení s jiným vyučovacím jazykem než českým, pokud je nezřídí obec nebo kraj v samostatné působnosti.

  (4) Ministerstvo zřizuje a zrušuje

  a) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,

  b) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může zřizovat a zrušovat střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy, speciální základní školy, speciální střední školy, speciální předškolní zařízení a školská zařízení jim sloužící.

  (5) Ministerstvo

  a) přiděluje v celém rozsahu finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným ministerstvem včetně finančních prostředků nad stanovený rozsah finančních prostředků pro školy a školská zařízení, v nichž probíhá pokusné ověřování nových forem, metod nebo řízení vzdělávání, popřípadě na další rozvojové programy vyhlášené ministerstvem; kontroluje využití takto přidělených finančních prostředků. Stejně postupuje u škol, předškolních a školských zařízení, zřizovaných církvemi nebo náboženskými společenstvími, a zařazených do sítě škol a školských zařízení,

  b) přiděluje krajům finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení jiných zřizovatelů s výjimkou těch, které jsou hrazeny z jiných zdrojů, a finanční prostředky nad stanovený rozsah finančních prostředků pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů, v nichž probíhá pokusné ověřování nových forem, metod nebo řízení vzdělávání, popřípadě na další rozvojové programy vyhlášené ministerstvem v souladu se schváleným dlouhodobým záměrem ministerstva a příslušného kraje; kontroluje využití takto přidělených finančních prostředků,

  c) jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje, ústředního školního inspektora a na jeho návrh školní inspektory; při jmenování vychází zejména z výsledků konkursních řízení,

  d) jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje, ředitele školského úřadu, ústředního školního inspektora a na jeho návrh školní inspektory; při jmenování vychází z výsledků konkurzního řízení,

  e) stanoví normativy jako roční objem mzdových prostředků, státem stanovených odvodů zdravotního a sociálního pojištění a ostatních neinvestičních nákladů připadajících na dítě nebo žáka v předškolním zařízení, škole nebo školském zařízení,

  (6) Ministerstvo stanoví

  a) po projednání s příslušnými ústředními orgány a s příslušnými školskými úřady síť předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje, a po projednání se zřizovatelem zařazuje do této sítě předškolní zařízení, školy a školská zařízení jimi zřizované a zařazuje do seznamu pracoviště praktického vyučování,

  b) zásady, podle nichž stanoví školský úřad síť předškolních zařízení, škol a školských zařízení uvedených v § 6 odst. 1,

  c) v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky způsob vzdělávání občanů ve výkonu trestu odnětí svobody,

  d) druhy a náležitosti vysvědčení a ostatních školních tiskopisů včetně způsobu jejich evidence.

  (7) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení podle odstavců 3 a 4 jako příspěvkové organizace opatřením podle zvláštního právního předpisu.<span class="poznamka-link" resource="footnote/2c"><sup>2c</sup>)</span> Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti zřizovací listiny a podmínky pro rozhodování o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a zrušení příspěvkové organizace.

  § 13

  Ministerstvo stanoví vyhláškou

  a) podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci předškolních zařízení, škol a školských zařízení a k zabezpečení výchovně vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení; pokud jde o střední zdravotnické školy, v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo zdravotnictví“); pokud jde o sociální školství, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „ministerstvo práce a sociálních věcí“),

  b) sestavování konkursních komisí a pravidla jejich činnosti při konkursním řízení podle tohoto zákona,

  c) podrobnosti o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení v dohodě s ministerstvem financí České republiky (dále jen „ministerstvo financí“),

  d) výši příspěvku a způsob úhrady nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole v dohodě s ministerstvem financí,

  e) podrobnosti o plnění povinné školní docházky a vzdělávání ve školách mimo území České a Slovenské Federativní Republiky v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí,

  f) pravidla hodnocení a klasifikace žáků, druhy výchovných opatření a postup při jejich ukládání,

  g) podrobnosti o rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami,

  h) podmínky a organizaci přijímání žáků do středních škol, u středních zdravotnických škol v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a u středních sociálních škol v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí,

  i) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a mládeži ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a způsob jeho úhrady v dohodě s ministerstvem financí,

  j) výši kapesného, normu pro ošacení a věcnou pomoc poskytovanou dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou při jejím ukončení v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem financí,

  k) výši příspěvku na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a způsob jeho úhrady v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem financí,

  l) podrobnosti o organizaci, řízení a financování školního stravování a výši příspěvků za stravování,

  m) postup při integraci zdravotně postižených dětí do předškolních zařízení, škol, středních škol a školských zařízení jim sloužících,

  n) pravidla pro výkon práv sdružení rodičů a jiných zájmových sdružení při škole,

  o) podrobnosti o volbě členů školských rad.

  ČÁST TŘETÍ

  Působnost obce

  § 14

  (1) Obec je povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky.

  (2) Obec zřizuje a zrušuje se souhlasem školského úřadu předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící.

  (3) Obec rozhoduje o

  a) přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny nebo školního klubu, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout,

  b) odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních, uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a k), pokud se jedná o předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná obcí.“. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

  (3) Obec spravuje předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem.

  (4) Obec zabezpečuje stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení a základní školy, které zřizuje; může zabezpečovat též stravování dětí a žáků jiných předškolních zařízení a škol.

  (5) Obec obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáka.

  (5) Obec může se souhlasem ministerstva zřídit předškolní zařízení, školu nebo školské zařízení, které jinak zřizuje školský úřad nebo ministerstvo, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení. V tomto případě obec jmenuje a odvolává se souhlasem školského úřadu ředitele. Při jmenování vychází zejména z výsledků konkursního řízení.

  § 15

  (1) Obec uplatňuje své zájmy, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí a žáků (dále jen „zákonní zástupci“) a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením v obci.

  (2) Obec projednává s ředitelem předškolního zařízení, školy a školského zařízení, které zřídila, zejména

  a) koncepci rozvoje,

  b) rozpočet a materiální podmínky pro činnost,

  c) personální a sociální podmínky pracovníků,

  d) požadavky obce na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu,

  e) zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

  (3) Obec obdobně postupuje při projednávání otázek uvedených v odstavci 2 s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které nezřídila a které jsou v jejím územním obvodu.

  (4) Obec zpravidla zřizuje komisi pro výchovu a vzdělávání.<span class="poznamka-link" resource="footnote/2"><sup>2</sup>)</span> Komise pro výchovu a vzdělávání se vždy zřizují v obci s více než pěti školami. Předškolní zařízení, školy a školská zařízení jsou zastoupeny v této komisi dvěma pětinami zástupců z řad pedagogických pracovníků.

  Školská rada

  § 16

  Kraj

  Kraj v samostatné působnosti zřizuje a zrušuje

  a) střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy a školská zařízení jim sloužící,

  b) konzervatoře a školská zařízení jim sloužící,

  c) speciální základní školy, speciální střední školy a speciální předškolní zařízení,

  d) jazykové školy, těsnopisný ústav, školské ústavy umělecké výroby a školní hospodářství,

  e) předškolní zařízení, školy a školská zařízení s jiným vyučovacím jazykem než českým, pokud je nezřídí obec podle § 14 odst. 2,

  f) speciální základní školy při zdravotnických zařízeních, pomocné školy, zvláštní školy, zvláštní předškolní zařízení při zdravotnických zařízeních,

  g) základní umělecké školy,

  h) dětské domovy,

  i) školská zařízení pro výchovu mimo vyučování,

  j) školská zotavovací zařízení,

  k) zařízení školního stravování,

  l) plavecké školy,

  m) střediska praktického vyučování,

  n) zařízení výchovného poradenství,

  o) střediska služeb školám a střediska informačních technologií,

  p) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

  § 16a

  Kraj v samostatné působnosti je povinen vytvářet podmínky pro zajištění vzdělávání ve speciálních předškolních zařízeních, podmínky pro plnění povinné školní docházky ve zvláštních a speciálních základních školách, podmínky pro zajištění vzdělávání v odborných učilištích, ve středních odborných učilištích, středních odborných školách, gymnáziích, konzervatořích, vyšších odborných školách a školských zařízeních jim sloužících a podmínky pro péči o děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech.

  § 17

  (1) Kraj v samostatné působnosti spravuje školy a školská zařízení, které zřizuje, zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem, nestanoví-li tento zákon jinak.

  (2) Kraj v samostatné působnosti podle místních potřeb a podmínek u předškolních zařízení, škol a školských zařízení zabezpečuje vyučování v jiném jazyce než českém.

  (3) Kraj s předchozím souhlasem ministerstva jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu ministerstva je jmenování a odvolání neplatné.

  (4) Kraj v samostatné působnosti přijímá opatření na základě výsledků školní inspekce ve školách a školských zařízeních, které zřizuje.

  ČÁST ČTVRTÁ

  § 18

  (1) Zřizuje se Česká školní inspekce jako orgán státní správy, která je rozpočtovou organizací přímo řízenou ministerstvem.

  (2) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor, který navrhuje ministerstvu jmenování a odvolání školních inspektorů, při podání návrhu na jmenování vychází z výsledků konkurzního řízení; a dále přijímá do pracovního poměru kontrolní pracovníky a další zaměstnance České školní inspekce.

  (3) Česká školní inspekce v předškolních zařízeních, ve školách, školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a v pracovištích praktického vyučování zjišťuje a hodnotí:

  (4) Česká školní inspekce vykonává v předškolních zařízeních, školách, školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a v pracovištích praktického vyučování státní kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů.

  (5) Česká školní inspekce

  a) výsledky vzdělávání a jeho průběh vzhledem k platným učebním plánům a učebním osnovám, popřípadě k jiným schváleným učebním dokumentům, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků a podmínky omezující přijetí uchazečů ke studiu, a které byly schváleny ministerstvem (dále jen „učební dokumenty“),

  b) personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům,

  c) efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.

  a) předkládá příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na vyřazení školy ze sítě a na vyřazení školského zařízení ze sítě a na vyřazení předškolního zařízení ze sítě,

  b) účastní se opakovaného projednávání výroční zprávy ředitele o činnosti školy v radě školy,

  c) účastní se zjišťování, zpracování a zveřejňování výsledků vzdělávání a přípravy pro účely souhrnné zprávy o stavu vzdělávání.

  § 19

  (1) Česká školní inspekce vykonává školní inspekci školními inspektory a kontrolními pracovníky, kteří jsou oprávněni vstupovat do objektů a zařízení orgánů a organizací, obcí, církví a občanů, v nichž se zabezpečuje výchova a vzdělávání, do předškolních zařízení základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, odborných učilišť, středisek a pracovišť praktického vyučování a do školských zařízení.

  (2) Na základě pověření ústředního školního inspektora a pod přímým vedením pověřeného školního inspektora mohou při přípravě, výkonu a vyhodnocování školní inspekce působit i další zaměstnanci školní inspekce, kteří jsou vzhledem k vlastní kvalifikaci oprávněni vystavit odborný posudek jako podklad pro inspekční hodnocení.

  (3) Pověření k výkonu činnosti podle odstavce 2 musí obsahovat jméno zaměstnance České školní inspekce, předmět inspekční činnosti, o které má vystavit odborný posudek, označení školy nebo školského zařízení, datum a čas činnosti, jméno školního inspektora, který pověřeného zaměstnance vede, a podpis ústředního školního inspektora.

  (4) Pokud školní inspektor zjistí, že nebyly odstraněny nedostatky zjištěné školní inspekcí nebo nebyly vytvořeny podmínky pro výkon inspekční činnosti, může uložit odpovědnému pracovníkovi pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kč, a to i opětovně. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti. Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

  (5) Pro střední zdravotnické školy vykonává školní inspekci Ministerstvo zdravotnictví svými školními inspektory, pro odborný výcvik Ministerstvo hospodářství svými školními inspektory.

  (5) Výsledky zjištění a hodnocení školních inspektorů jsou zaznamenány formou inspekčních zpráv. Inspekční zprávy jsou uloženy ve škole nebo školském zařízení a u územně příslušného orgánu České školní inspekce. Inspekční zprávy jsou veřejně přístupné u územně příslušného orgánu České školní inspekce a ve škole nebo školském zařízení od data vydání po dobu deseti let.

  (6) V inspekční zprávě se uvádí označení inspekčního orgánu a inspektorů na inspekci zúčastněných, označení kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, místo a čas provedení inspekce, předmět inspekce, zjištění a hodnocení inspekce, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá. Inspekční zprávu podepisují inspektoři, kteří se inspekce zúčastnili, a ředitel kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení.

  (7) Výsledky inspekční činnosti jsou povinni zaměstnanci inspekce projednat s ředitelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení. Písemnou inspekční zprávu o zjištěních a hodnocení jsou povinni zaměstnanci inspekce bez zbytečného odkladu zaslat zřizovateli, školskému úřadu, řediteli předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení a radě školy, pokud byla zřízena. Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.

  (8) Podrobnosti o organizaci a o výkonu školní inspekce a jejích úkolech stanoví ministerstvo vyhláškou.

  ČÁST PÁTÁ

  § 20

  Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia Žáka, který splnil povinnou školní docházku a provinil se závažně proti školnímu řádu, lze podmíněně vyloučit ze studia nebo vyloučit ze studia. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze studia rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. Žáka nelze vyloučit ani podmíněně na základě provinění, jež lze kvalifikovat jako nenásilný čin opozičně politického charakteru.

  § 21

  Hospodářská činnost škol a školských zařízení

  (1) Předškolní zařízení, školy a školská zařízení mohou vykonávat hospodářskou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejich poslání a úkolů.

  (2) Ministerstvo v dohodě s ministerstvem financí stanoví vyhláškou podmínky vykonávání hospodářské činnosti a užití výnosu z této činnosti.

  ČÁST ŠESTÁ

  § 22

  Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení Obecné předpisy o správním řízení se vztahují na rozhodování podle § 3 odst. 2, § 7 písm. b) a c), § 12 odst. 5 písm. s), § 19 odst. 4 a § 20. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu lze podat do osmi dnů od doručení. Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé školy, církevní školy a školy zřízené podle § 14 odst. 2; to neplatí o rozhodování podle § 19 odst. 4.

  § 23

  Rozsah působnosti zákona

  (1) Ministerstvo zdravotnictví vůči středním a vyšším zdravotnickým školám a Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti sociálního školství vykonávají působnosti ministerstva uvedené v § 12 odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. d) a v § 14 odst. 6. Ministerstvo zdravotnictví stanoví příspěvek zřizovatele na činnost a dotace na investice pro střední a vyšší zdravotnické školy a školská zařízení jim sloužící, které zřizuje. Soukromým a církevním středním a vyšším zdravotnickým školám a školským zařízením jim sloužícím stanoví Ministerstvo zdravotnictví dotaci na činnost a kontroluje účelnost využití uvedených prostředků. Ministerstvo hospodářství stanoví soukromým středním odborným učilištím dotaci na činnost a kontroluje účelnost využití přidělených prostředků.

  (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na speciální školy ustanovení vztahující se na základní a střední školy.

  (2) Tento zákon se nevztahuje na vysoké školy, školy ozbrojených sil a ozbrojených sborů, školy požární ochrany, podniková a družstevní výchovná zařízení, výchovná zařízení odborových orgánů, politických stran, politických hnutí a sdružení občanů.

  § 23a

  Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje nebo obce s rozšířenou působností.

  § 24

  Přechodná ustanovení

  Delimitace předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených podle dosavadních předpisů budou ukončeny nejpozději do 31. července 1991. Okresní úřad vyčlení po dohodě s ministerstvem finanční prostředky na činnost školského úřadu, na předškolní zařízení školy a školská zařízení a převede je na školský úřad a na obec. Stejným způsobem se převádějí práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů a majetkových vztahů. Pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které nemají právní subjektivitu, plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů školský úřad.

  (3) Účinnost § 4 odst. 2 se stanoví po dobu platnosti zákona o okresních úřadech. Dnem zrušení zákona o okresních úřadech přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na orgán kraje v přenesené působnosti.

  (4) Obec nebo kraj v samostatné působnosti, který je zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které nemá právní subjektivitu a není organizační součástí jiného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistí změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 12 a § 16 tohoto zákona do 1. ledna 2003.

  (5) Církevní školy, církevní vyšší odborné školy, církevní předškolní zařízení a církevní školská zařízení zařazená do sítě podle dosavadních předpisů se považují za zařazené do sítě podle tohoto zákona.

  § 25

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 31/1984 Sb.

  § 26

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  Burešová v. r. Pithart v. r.

  1) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

  2) § 56 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Language
 • cs
is frbr:partOf of
is void:exampleResource of
is lex:changedOriginal of
is lex:changeResult of
Faceted Search & Find service v1.13.91 as of May 19 2016


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data]
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217 as of Sep 21 2016, on Linux (x86_64-unknown-linux-gnu), Single-Server Edition (94 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2018 OpenLink Software